Maling paniniwala sa pagsusuot ng face mask pinasinungalingan ng mga doktor

Screenshot mula sa video ni Dr. Joshua Wolrich
  • Maling paniniwala tungkol sa pagsusot ng face mask, itinama ng mga doktor
  • Naniniwala ang mga anti-face mask groups na nakapagpapababa ng oxygen levels ang pagsusuot ng face mask
  • Sa isang video ay ipinakita ng mga doktor na mali ang ipinakakalat na impormasyon ng anti-face mask groups

Itinama ng mga doktor ang maling paniniwala tungkol sa pagsusuot ng face mask. May mga tao kasing naniniwala na nakasasama sa kalusugan ng tao ang pagsusuot nito.

Screenshot mula sa video ni Dr. Joshua Wolrich

Kabilang sa mga maling paniniwala, kathang-isip o myth tungkol sa pagsusuot ng face mask ay nakapagpapababa raw ito ng blood-oxygen levels ng sinumang nakasuot nito.

Kapag mas mababa kaysa normal ang oxygen level sa ating dugo ay tanda ito ng hypoxemia na nagdudulot ng pagsakit ng ulo at ang paghinga ay kinakapos. Ang mas malalang kaso nito ay maaaring makaapekto sa maayos na function ng heart at brain.

Ang normal blood-oxygen level o oxygen saturation ay nasa pagitan ng 94 at 100. Itinuturing na mababa ang blood-oxygen level kapag mababa ito sa 94.

Sa isang video, ipinakita ng mga doktor na hindi totoong nakapagpapababa ng oxygen levels ang pagsusuot ng face mask.

Gamit ang pulse oxymeter, isang device na sumusukat ng oxygen saturation sa ating dugo, ipinakita ni Dr. Joshua Wolrich, isang surgical doctor sa National Health Services, na hindi totoo ang sinasabi ng mga anti-face mask groups na nagsasabing nakapagpapapaba ng oxygen levels ang pagsusuot ng face mask.

Screenshot mula sa video ni Dr. Joshua Wolrich

Habang walang suot na face mask, ipinakita niya sa pamamagitan ng pulse oxymeter na ang oxygen saturation niya ay nasa 99%.

“Anything between 94 and 100 (percent) is completely normal. I have no respiratory conditions, so for me it sits around 99,” aniya.

Nagsuot siya ng face mask at makikita sa device na hindi nagbago ang oxygen levels niya.

“Mask do not have the ability to reduce your oxygen. That is medically false,” aniya.

“Stop making stuff up. Stop listening to people who are making stuff up, and stop turning this into a political issue. Masks help protect you and protect others. If you are told to wear them, do so. Stop being selfish,” pakiusap niya.

Tulad niya, ipinakita rin ni Dr. Maitiu O. Tuathail, isang general practitioner, na mali ang ipinakakalat na impormasyon ng mga anti-mask groups. Anim na patung-patong na face masks ang isinuot niya, subalit hindi nagbago ang oxygen levels niya na nasa 99% din.

Iclick ang imahe para sa video:

Iclick ang imahe para sa video ni Dr. Maitiu O. Tuathail

Batay sa isang ginawang pag-aaral sa Amerika, kung ang 80% ng mga Americans daw ay magsusuot ng face mask, ang infection rate ng COVID-19 doon ay bababa ng 92%.

Sabi ni Dr. Robert R. Redfield, director ng Center for Disease Control and Prevention, kung lahat daw ng mamamayan ay mapagsusuot ngayon ng face mask, lubos siyang naniniwala na sa loob ng walong linggo ay mako-control na ang COVID-19 outbreak.

Loading…